Konstruksjoner til strålebeskyttelse

Strålebeskyttelsesdører brukes blant annet som avslutning av terapirom til LINAC-behandlingen, til PET (positronemisjonstomografi) eller brachyterapi.

Blant dørutførelsene finnes det hengende dører på lineære kuleskinneføringer, svingporter med spesialbånd og bunnløpende dører. Som skjermingsmateriale monteres bly eller betong sammenhengende alt etter beregnet strålebeskyttelse. Mer enn 500 døranlegg kjøres problemfritt i Tyskland.

Som standard fører vi opptil 10 tonns svingporter med én eller to fløyer, opptil 28 tonns topphengte dører og opptil 100 tonns bunnløpende dører.

Alle våre dører og porter oppfyller de nødvendige sikkerhetsstandarder for strålebekyttelsesdører.

For å unngå driftsstans og ev. tap av retten til forsikringsvern bør du kontrollere om følgende krav (i utdrag) for strålebeskyttelsesdører som tilbys, er oppfyllt.

  • På maskindrevne strålebeskyttelsesdører skal det påvises ved hjelp av måling av lukkekraft at driftskreftene holdes av kraftbegrensningsutstyr på under 400 newton i løpet av de 0,75 første sekunder og deretter på under 150 newton iht. EN 12453.
  • Det skal brukes sikringsutstyr som hindrer klemming, avskjæring, velting og inntrekking.
  • Produsenten må oppfylle alle krav i Maskindirektivet 2006/42/EF.
  • Strålebeskyttelsesdøren må også kunne åpnes i tilfelle strømbrudd eller ved brudd på oppheng eller hjul.
  • Ved utvendig bruk må produsenten ta hensyn til vindlast og dørbladets varmegjennomgangskoeffisient.
  • Elektromagnetisk kompatibilitet med hensyn til EMC-direktivet skal være gitt.
  • Dørens mekaniske levetid skal være garantert for et visst antall driftssykluser ved gjennomføring av obligatoriske vedlikeholdstiltak. Våre dører er beregnet til å ha en permanent funksjonsevne på 15 år. Vi fører også dynamisk dokumentasjon for bære- og festeelementene.
  • Når brukeren har fått en innføring, skal operatøren av døranlegget få overlevert en brukerhåndbok iht.NS-EN 62079, en veiledning for regelmessig vedlikehold, en kontrollbok, en reservedelsliste, alle kretsskjemaer som gjelder den aktuelle døren samt samsvarserklæringen som gjelder overholdelse av alle sikkerhetsrelevante forskrifter.

Det fremgår av en kontroll utført av TÜV, at alle våre dører oppfyller kravene iht. Maskindirektivet.

Strålebeskyttelsesrom til ikke-destruktiv materialprøving finnes i mobil og stasjonær utføring. I rommene brukes isotopstråling, røntgenrør eller lineærakseleratorer til dels med computertomografer. Veggene er komplett fylt med skjermingsmateriale og utføres vanligvis som sandwichkonstruksjon.

Strålebeskyttelsesvinduer gjør det mulig å overvåke prøvelegemer under bestråling med radionuklider, røntgenrør eller lineærakseleratorer. Spesiallaget blyglass absorberer radioaktiv stråling, rammen er utfôret med stål og bly.

Service

Servicetjenester for strålebeskyttelsesdører

Sikkerhet

Sikkerhetsstandarder for strålebeskyttelsesdører

Strålebeskyttelsesdør som avslutning av en røntgenbunker. Kan kjøres på en bunnskinne. Den døren med den så langt tyngste utførelsen som den dag i dag fungerer pålitelig.

Tekniske data:

Oppstillingssted Mägenwil 1, Sveits
Fløyens vekt 95 [tonn]
Fylling 1000 [mm] baryttbetong ρ = 3,2 [g/cm³]
Drivenhet Elektrisk girmotor
Konstruksjonsår 2006

Strålebeskyttelsesrom

Eksperimentrom for en lagringsring-røntgenstrålingskilde.

Tekniske data:

Mål 4 rom à L x H x B 6000 x 4500 x 4500 mm
Fylling 6 mm Pb
Konstruksjonsår 2015

Mobile strålebeskyttelsesrom

Serieproduksjon av mobile strålebeskyttelsesrom til oppmåling av prøvelegemer.
Med strålebeskyttelses-skyvedør. Utvendig bekledning av stål-bly-stål-sandwichprofiler.

Din kontaktperson

Strålebeskyttelse

Markus Berdel
Telefon:+49 6102 800 467
E-post: info@berdel-gmbh.de